دستورالعمل راه اندازی یک واحد احیا مستقیم

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.652 مگا بایت
تعداد صفحات 107
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

-Introduction – مقدمه

-Flow Chart Of Major Operation – فلوچارت اقدامات اصلی

Cold To Extended Idle از حالت سرد به توقف طولانی

Extended Idle To Idle توقف طولانی به توقف موقت

Idle To Operating توقف موقت به کار

Operating To Idle حالت کار به توقف موقت

Idle To Extended Idle توقف موقت به توقف طولانی

از حالت توقف طولانی به دمای محیط Extended Idle To Cold

Furnace Filling پر کردن کوره

Emptying Furnace تخلیه کوره

System Purging With Compressor پرج کردن سیستم توسط کمپرسور

System Purging Without Compressor پرج کردن سیستم بدون کمپرسور

– Detailed Start-up Procedure – جزئیات روش راه اندازی

Machinery Cooling Water System سیستم آب خنک کننده ماشینری

Instrument Air System سیستم هوای ابزار دقیق

Process Water System سیستم آب فرایند

Ejector Stack Fan فن دود کش

Main Air Blower بلوور هوای اصلی

Reformer Purging پرچ کردن ریفورمر

Auxiliary Air Blower And Auxiliary Burner فن هوای فرعی و مشعل فرعی

افزایش دمای ریفورمر Reformer Heat Up

Seal Gas System سیستم گاز خنثی

Purge Gas Compressor/Dryer پرچ گس کمپرسور- درایر

System Pressurizing فشار گیری سیستم

Process Gas Compressor پروسس گس کمپرسور

HBI/Offgrade Dust Collection System سیستم غبارگیر کوره

Day Bin Dust Collection System سیستم غبار گیر دی بین

Oxide Material Handling System سیستم حمل مواد گندله

Product Material Handling System سیستم حمل مواد محصول

PDC Wiper Bar And Burden Feeder PDC کلوخه شکن و وایپر بار

Main Burner مشعل اصلی

Initiate Process Gas Flow شروع جریان گاز فرایند

Process Natural Gas AdditionOxide Start فرایند تزریق گاز طبیعی کوره با گندله

Process Natural Gas Addition Met Start فرایند تزریق گاز طبیعی کوره با اسفنجی

Process Natural Gas Addition To Furnace تزریق گاز طبیعی به کوره

– Field Operational Practices – شیوه های عملیاتی میدانی

Furnace کوره

Metallization Control کنترل متالیزاسیونA

Carbon Control کنترل کربنB

Gas Distribution توزیع گازC

Bridging Detection And Correction تشخیص و اصلاح پل زدگی هاD

Clustering کلوخه شدنE

Burden Feeder Operation عملکرد کلوخه شکنF

Gاز دست دادن آب بندی بالا و پایین Loss Of Top/Bottom Seal

Routine Inspection Procedure روش های بازرسی روزانه – کورهH

Reformer ریفورمر

Catalyst Protection محافظت کاتالیستA

Routine Inspection Procedure روش های های بازرسی روزانه – ریفورمرB

PROCESS AND EQUIPMENT فرایند و تجهیزات

Data Collection جمع آوری اطلاعاتA

Laboratory Data اطلاعات آزمایشگاهیB

Daily Operating Instructions دستوالعمل های روزانهC

Repair/Maintenance Procedure شیوه تعمیرات و نگهداری فرایندD

Routine Inspection Procedure روش بازرسی روزانه فرایندE

Refractory Dry-Out Procedure شیوه خشک نمودن نسوز

– Trouble Shooting – بر طرف کردن مشکلات

– Process Safety – ایمنی فرایند

Objective اهداف ایمنی

Process Safety Procedure اقدامات ایمنی فرایند

Reformer ریفورمرA

Isolating Defective Tube ایزوله کردن تیوب های معیوب

Replacement Of Reformer Tube جایگزین نمودن تیوب ریفورمر

Replacement Of Reformer Tube Hose جایگزینی شیلنگ فلکسیبل تیوب ریفورمر

Shaft Furnace کوره احیاB

Maintaining Furnace Pressure حفظ فشار کوره

از دست دادن آب بندی پایین کوره Loss Of Bottom Seal

از دست دادن آب بندی بالای کوره Loss Of Top Seal

Cنشتی های گاز Gas Leak

Compressor Replacement Or Isolation جداسازی یا تعویض کمپرسورD

Entering Closed Vessel وارد شدن به مخزن بستهE

Power Failure قطع برقF

توصیه هایی در رابطه با روش های ایمنی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان