رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني  در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

فهرست مطالبعنوان شماره صفحه
چكيده. 1
فصل اول-كليات پژوهش
مقدمه… 3
بیان مسئله. 5
ضرورت و اهمّیت موضوع.. 7
اهداف پژوهش… 9
فرضیه های پژوهش 11
تعاريف مفاهيم… 12
فصل دوم – ادبیات پژوهش
الف: مبانی نظری……………………………………… 16
فرهنگ سازمانی……………………………………….. 16
تعریف فرهنگ سازمانی………………………………….. 17
تاریخچه ي فرهنگ سازمانی………………………………. 22
پیدایش و شکل گیری فرهنگ سازمانی……………………….. 24
مؤلفه های فرهنگ…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان