تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان

تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان

تحقيق-ساختار-حقوقي-سازمان-اداري-در-شهرستانمقدمه:
رشته حقوق عمومي بالاخص حقوق اداري در كشور عزيز ما ايران آنچنان كه بايد و شايد مثل حقوق خصوصي رشد و توسعه نيافته است؛ هر چند با مساعدت هايي كه پس از پيروزي انقلاب بوجود آمد اين رشته از غناي بيشتري برخوردار شده است. يك ملت گروهي از افراد هستند كه تحت سلطه يك اقتدار بوده و از قوانين مشترك پيروي ميكنند و به عنوان انجمن سياسي يك ملت به شمار ميرود و يك نهاد مقتدر را حكومت مي نامند. اعمال قانونگذاري، اداري، قضايي، وظيفه مهم حكومت هستند.
ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداري در استان و كشور را پايه ريزي مي نمايد. در واقع ما نمي توانيم با چشم پوشي از مسائل هر چند به نظر كوچك از نظر بزرگان، ولي بسيار مهم گذشت و مسائل را در كلان حل و فصل كرد زيرا تمام مسئوليت هاي بزرگ از همين شهرستان و شايد روستا شروع شده باشد سازمان اداري در شهرستان كه شامل فرمانداري، بخشداري، دهياري و شورا و شهرداري … ميباشد از مهمترين اركان پايه اي حكومتي ميباشند در واقع اگر مسائل ريشه اي و درست و اساسي در همين مناطق به ظاهر كوچك نهادينه شود و درست و صحيح و اصولي پيش رود ما شاهد يك دموكراسي پويا و سالم در كشور خواهيم بود. ما بايد باور كنيم جداي از مسئوليت هاي مهم قواي سه گانه و هيئت دولت و امور استاني نمي توان از مسئوليت هاي خطير و پايه اي در شهرستان و بخش و روستا به سادگي گذشت هر چند واگذاري اموري مثل شوراها بدست مردم كه قوانين آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامي ايران به تصويب رسيد. البته قوانين شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولي چون حكومت قائل به دموكراسي نبود رشد كافي هرگز نكرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نيز كه اين تحقيق آماده ميشود نيز (مورخ 7/5/88) در مجلس شوراي اسلامي بحث واگذاري شهرداران كلان شهر ها را به وزارت كشور متأسفانه در حال تصويب نهايي است .با نگاهي به مسئوليت هاي فرمانداران و بخشداران از وظايف و اختيارات ‌آنها و اهميت آنها بيشتر آگاه خواهيم بود.
ولي بايد گفت شوراها كه ما اعتقاد به عدم تمركز اداي و حكومت هاي دموكراسي غير متمركز داريم يكي از دستاد آورد هاي مهم آن بشمار ميرود اميد است دولت مردان نيز بجاي شعار دموكراسي و كوچك شدن دولتها با دادن اختيارات كافي به شهرستان ها و ضمن اجراي حكومتي دموكراتيك با سپردن امور مردم به دست مردم كه صاحبان واقعي قدرت هستند به وظيفه خود عمل نموده و رضاي خدا و خلق خدا را فراهم نمايند نه فقط شعار كوچك شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولي همانطور كه در بالاي درج شد امروز نيايندو در مجلس تصويب نمايند كه شهرداران را وزارت كشور پيشنهاد و انتخاب نمايد.

فهرست مطالب:
مقدمه   
سازمان اداري كشور در شهرستان ها   
مبحث اول: نظام ها يا سبك هاي اداري   
بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري   
بخش دوم: ويژگي هاي عدم تمركز اداري   
راههاي قيموميت اداري   
بخش سوم: محاسن و معايب عدم تمركز اداري   
محاسن عدم تمركز اداري   
بند چهارم: تاريخچه تمركز و عدم تمركز اداري در ايران   
مبحث دوم: تقسيمات كشوري   
مبحث سوم: سازمان منطقه اي قوه مركزي و سازمان هاي محلي   
بند اول: سازمان منطقه اي قوه مركزي در تقسيمات كشوري   
فرمانداران   
بخشداران   
وظايف امنيتي فرمانداران   
شوراي تامين شهرستان   
وظايف سياسي   
وظايف اداري فرمانداران   
وظايف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهرداي ها و دهياري هاي كشور   
ساير وظايف فرمانداران   
مبحث سوم: نهادهاي عمومي محلي (شوراها)   
شوراها در قانون اساسي   
شوراها در قوانين و مقررات ديگر   
اصول تشكيلات شوراها   
تعداد اعضاء شوراها   
تعداد اعضاي علي البدل   
انواع شوراها   
شوراي اسلامي روستا   
شوراي بخش   
شوراي شهر و شهرك   
شوراي اسلامي شهرستان   
چگونگي انتخاب اعضاي شورا   
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان   
محرومان از انتخاب شدن   
محرومان از انتخاب شدن به دليل سوابق   
اعلام داوطلبي، بررسي صلاحيت و چگونگي رسيدگي به شكايت داوطلبان   
رسالت شوراها طبق قانون اساسي   
نظارت بر اداره امور كشور   
وظايف و اختيارات شوراها طبق قانون عادي   
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش   
وظايف شوراي اسلامي شهر   
نظارت شوراي شهر بر عملكرد شهرداري و شهردار   
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان   
سازمان شهرداري ها   
فعاليت هاي اداره   
1-هدف پليس اداري عمومي (پليس عمومي)   
نتيجه گيري   
منابع و مآخذ   

دانلود فایل

تحقيق ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

تحقيق ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

تحقيق-ضمانت-اجراي-تخلف-از-شرط-ترك-فعل-حقوقيچكيده:
يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين  است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟ آيا در اين موارد بايد احكام عمومي ضمانت اجرايي امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ يا اينكه براي اين نوع شروط بايد ضمانت اجرايي خاصي در نظر گرفت؟ مدعي اين نوشتار اين است كه در اين نوع از شروط، ضمانت اجرايي خاصي وجود دارد كه امري متفاوت با احكام عمومي مخالفت با شرط فعل مي باشد و اين ضمانت اجرا عبارت است از بطلان يا عدم نفوذ عمل حقوقي كه شرط ترك آن شده و اين ادعا توسط ادله چهارگانه در اين مقاله، به اثبات رسيده است. در بررسي حقوقي مسئله مذكور با الغاي خصوصيت از مواد قانون مدني، وجود ضمانت اجراي خاص، به غير از مواد حاكم بر تخلف از شرط ترك فعل، ثابت گشته است.

مقدمه:
از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراين جهت تبيين سوال اصلي اين مقاله، نماي كلي از اقسام واحكام شروط مطرح مي گردد[2] و سپس به تشريح پرسش اصلي اين نوشتار مي پردازيم.
شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)
در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است.

دانلود فایل

تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

تحقيق-قرار-بازداشت-موقت-در-حقوق-کیفری-ایران-و-اسناد-بین-المللیچکیده:
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین المللی و منطقه ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی المقدور نواقص و کاستی های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

فهرست مطالب:
چکیده   
مقدمه
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول  مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول  تعاریف
گفتار اول  معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم-  دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم-  عقل
مبحث دوم- اهداف قرار بازداشت موقت
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
– نتیجه-گیری و پیشنهادات
– فهرست منابع و مآخذ
– Summery

دانلود فایل

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان