تحقیق تاثير افزودن شیرخشک کم چرب و پرچرب بر بیاتی نان حجیم

تحقیق تاثير افزودن شیرخشک کم چرب و پرچرب بر بیاتی نان حجیم

تحقیق-تاثير-افزودن-شیرخشک-کم-چرب-و-پرچرب-بر-بیاتی-نان-حجیم

توضیحات
تحقیق تاثير افزودن شیرخشک کم چرب و
پرچرب بر بیاتی نان حجیم
، در قالب فایل
word و در حجم 149 صفحه.


چکیده:

بیاتی نان از جمله مسائلی است که سالیان دراز
توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف داشته است و همواره در پی آن بودند که آن
را به تأخیر بیاندازند. یکی از راه های تعویق در بیاتی نان، افزودن مواد لبنی از
جمله شیرخشک می باشد. در این تحقیق شیرخشک کم چرب و پرچرب در مقادیر 5٪ وزن آرد به
خمیر نان حجیم افزوده و طی روزهای اول، سوم و پنجم نگهداری با آزمون های تعیین
رطوبت پوسته و مغز به صورت جداگانه، سفتی بافت توسط دستگاه
TPA، نشاسته محلول به روش
طیف سنجی، آزمون حسی، رنگ سنجی بوسیله دستگاه هانترلب و آنالیز حرارتی روبشی
تفاضلی توسط دستگاه
DSC به
منظور تعیین نشاسته رتروگرید شده، مورد ارزیابی قرار گرفت تا تأثیر چربی شیرخشک
بررسی شود. نتایج حاصل در قالب طرح کاملا تصادفی ساده با استفاده از نرم افزار9.1
SAS  انجام
گرفت. به منظور مقایسه میانگین­ها از آزمون چند دامنه ­ای دانکن در سطح احتمال 05/0
 p≤استفاده گردید.یافته
ها نشان داد که شیر خشک کم چرب به دلیل داشتن پروتئین و لاکتوز بیشتر (نسبت به شیر
خشک کامل) و شیر خشک پرچرب به دلیلداشتن چربی، حدوداً به یک میزان در به تأخیر
انداختن بیاتی نقش دارند و افزودن چربی شیر خشک در این میزان تأثیر زیادی بر
پارامترهای ارزیابی شده نداشت.

 

فهرست مطالب:

 

چکیده

فصل اول(کلیات تحقیق)

1-1- مقدمه

1-2- گندم

1-2-1- تاریخچه گندم

1-2-2- پروتیئن های گندم 

1-2-2-1- پروتیئن های غیرگلوتنی

1-2-2-2- پروتئین های گلوتنی

1-2-3- آنزیم های گندم

1-2-4- نشاسته گندم

1-2-5- کیفیت گندم وحجم نان

1-3- سهم نان در سبد غذايي ايرانيان

1-4- تعریف نان

1-4-1- انواع نان

1-4-2- نان حجیم و انواع آن

1-4-3- ویژگی نان حجیم

1-4-4- استاندارد انواع نان حجیم و نیمه حجیم

1-4-5- برتری نان حجیم

1-5- برخی از اصول نانوایی

1-5-1- تأثير مواد و اجزاء در نانوايي 

1-5-2- ور آمدن خمیر

1-5-2-1- مخمر

1-6- مراحل مختلف فرآیندهای فیزیکوشیمیایی حین
تولید نان 

1-7- بياتي در نان

1-8- تئوري هاي بیاتی

1-9- انواع بیاتی

1-9-1- بیاتی پوسته

1-9-2- بیاتی مغز

1-9-2-1- نقش نشاسته در بیاتی مغز

1-9-2-2- نقش گلوتن در بیاتی مغز 

1-9-2-3- نقش توزیع مجدد آب بین نشاسته و گلوتن
در بیاتی

1-10- روش های کاهش بیاتی

1-11- روشهاي اندازه گیري شدت بیاتی

1-11-1- روشهاي شيميايي

1-11-1-1- تعیین کل مواد جامد محلول

1-11-1-2- تعیین نشاسته محلول

1-11-1-3- تعیین قدرت تورم مغز نان

1-11-1-4- تعیین میزان رطوبت

1-11-2- روشهاي ماکروسکوپیک

1-11-2-1- روشهاي حسی

1-11-2-2- روشهاي رئولوژیکی

1-11-2-2-1- اينستران

1-11-2-2-2- تعیین مشخصات فارینوگرام

1-11-2-2-3- تعیین مشخصات آمیلوگرام

1-11-2-2-4- تعیین مشخصات اکستنسوگرام

1-11-3- روشهاي آنزیمی  

1-11-4- روشهاي مبتنی بر خصوصیات مولکولی

1-11-4-1- رزنانس مغناطیسی هسته اي(NMR)
)

1-11-4-2- روش تصویربرداري با رزنانس مغناطیسیMRI))

1-11-5- تکنیک هاي میکروسکوپی

1-11-5-1- میکروسکوپی نوري و پلاریزه

1-11-5-2- میکروسکوپی الکترونیSEM)
)

1-12- تاریخچه خشک کردن شیر

1-13- شیرخشک

1-13-1- پودر شیر بدون چربی

1-13-2- پودر شیر کامل

1-14- تولید پودر شیرخشك

1-15- کاربردهای مختلف شير خشك

1-16- جنبه های مجهول و مبهم تحقیق

1-17- متغیرهای مربوط به مسأله

1-18- فرضیات تحقیق

1-19- اهداف تحقیق

 

فصل دوم(منابع پیشین)

2-1- خلاصه ای از فرضیه های بیاتی از نظر چگونگی
و عوامل مؤثر بر بروز آن

2-2- پژوهش های انجام شده در زمینه افزودن مواد
و عوامل مؤثر بر بیاتی نان

3-2- خلاصه ای از افزودن مواد لبنی به نان

 

فصل سوم(مواد و روش ها)

3-1- زمان و مكان تحقيق

3-2- مواد مورد استفاده

3-2-1- آرد

3-2-2- آب

3-2-3- نمک طعام

3-2-4- مخمر

3-2-5- شیر خشک کم چرب

3-2-6- شیر خشک پر چرب

3-2-7- كيسه پلي اتيلن

3-3- روش تهيه نان حجیم

3-3-1 فرمولاسيون خمير

3-3-2 مراحل تهيه خمير

3-4- آزمون ها

3-4-1- آزمون هاي شيميايي

3-4-1-1- روش تعيين رطوبت روش مرجع A
14-44 AACC)
)

3-4-1-2- روش تعيين پروتئين روش مرجع1-150 ICC)  57

3-4-1-3- روش تعيين خاکستر روش مرجع01-08 AACC))

3-4-1-4- روش اندازه گيري pH استاندارد ملي ايران شماره 37)

3-4-1-5- تعيين ميزان چربي روش مرجع30-25 AACC))

3-4-1-6- اندازه گيري مقدار گلوتن مرطوب روش مرجعA
12-38 AACC)
    )

3-4-2- آزمون هاي تعيين بياتی

3-4-2-1- آزمون رطوبت پوسته و مغز

3-4-2-2- سفتی بافت

3-4-2-3- نشاسته محلول به روش طیف سنجی

تهیه محلول ها و منحنی استاندارد

3-4-2-4- آنالیز حرارتی روبشی تفاضلیDSC))

3-4-2-5- آزمون حسی

3-4-2-6- رنگ سنجی

3-5- تجزيه و تحليل آماري 

 

فصل چهارم(نتایج)

4-1- نتایج مربوط به تعيين محتوي رطوبت پوسته نان 

4-2-نتایج مربوط به تعيين محتوي رطوبت مغز نان

4-3- نتایج مربوط به تعیین سفتی بافتTPA))

4-4- نتایج مربوط به تغییرات نشاسته محلول           

4-5-نتايج آزمون ارزیابی حسی

4-6- نتایج مربوط به آنالیز رنگ

4-6-1- فاکتور L پوسته نان

4-6-2- فاکتور L مغز نان

4-6-3- فاکتور a پوسته نان           

4-6-4-فاکتور a مغز نان

4-6-5-فاکتور b پوسته نان

4-6-6-فاکتور b مغز نان

4-7- نتایج مربوط به آزمون حرارتی روبشی تفاضلیDSC))

 

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

5-1- رطوبت پوسته و مغز نان

5-2- بافت نمونههای نان

5-3- تغییرات نشاسته محلول

5-4- مقایسه خصوصیات حسی نمونههای نان

5-5-آنالیز رنگ

5-6-آنالیز حرارتی روبشی تفاضلیDSC))

5-7- نتیجه گیری کلی

5-8- پیشنهادات

 

دانلود فایل

پروپوزال ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی BSC و AHP و TOPSIS

پروپوزال ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی BSC و AHP و TOPSIS

پروپوزال-ارزیابی-عملکرد-به-روش-ترکیبی-bsc-و-ahp-و-topsisتوضیحات:

پروپوزال آماده پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی BSC،AHP و TOPSIS(مطالعه موردی)، در قالب فایل word.

طرح مسئله:
ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد می باشد که در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص های مالی اجرا شده است. در دو دهه اخیر موضوعاتی مانند یادگیری سازمانی، خلق دانش و ظرفیت نو آوری، به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند و این تمرکز به دلیل ظهور جهانی سازی، تشدید رقابت، و پیشرفت بی سابقه تکنولوژیکی بخصوص در زمینه ارتباطات و اطلاعات بوده است. و به همین دلیل سازمان ها برای یافتن شاخص های فراگیر اندازه گیرنده عملکرد در فشار هستند و بخصوص تاکید بیشتری بر شاخص های عملکرد نرم صورت گرفته زیرا که شاخص های مذکور در ارتباط با انسانه و فرایند ها یعنی موضوعاتی که ضعف یا قوت شان در ترازنامه نمایش نمی یابد، تعریف شده اند.
كارت امتيازي متوازن (BSC) که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است نه تنها یک ابزار اندازه گیری عملكرد فراگير ويكپارچه است بلكه يك سيستم مديريتي با رويكرد جديد مديريت استراتژيك مي باشد كه در دهه نود توسط رابرت كاپلان وديويد نورتون معرفي شد. BSC يك مجموعه متنوع از شاخص هاي عملكرد را در چهار گروه ارائه مي دهدكه شامل شاخص هاي عملكرد مالي ، شاخص هاي ارتباط با مشتري ، شاخص هاي فرآيند داخلي كسب وكار و شاخص هاي رشد ويادگيري، مي باشد.
با گسترش روز افزون استفاده از روش BSC برخی از ایرادات نهفته در این روش به تدریج نمایان گشتند.که از مهم ترین آنها می توان به ذهنی و زبانی بودن شاخص ها و استفاده از الگوهاي نامناسب براي ارزيابي و همچنین یکسان بودن وزن شاخص ها و مشخص نبودن اولویت میان آنها اشاره کرد.علاوه بر موارد ذکر شده ، در پایان کار يكپارچه كردن نتايج نيز توسط كاربران به صورت ذهنی انجام می پذیرد. برای رفع این موارد می توان از از الگوریتم های تصمیم گیری استفاده کرد...
در این تحقیق سعی بر آن است که با پیاده سازی BSC در سطح سازمان و استفاده از تكنيك TOPSIS جهت جمعبندي نتايج و ارزيابي مناظر روش BSC  ضمن حل مشکلات اشاره شده در فوق به ارزیابی نمایندگی های شرکت مورد مطالعه بپردازیم.


همراه با امکان دریافت مشاوره رایگان در خصوص مراحل اجرایی پروپوزال


برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص این پروپوزال یا سفارش انجام هر یک از بخشهای پایان نامه های مرتبط با این موضوع،  از طریق بخش سفارش پروژه اطلاع دهید.

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله؛ مشتری به چه کسی وفادار است؟

مقاله ترجمه شده اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله؛ مشتری به چه کسی وفادار است؟

مقاله-ترجمه-شده-اثرات-رفتار-فروش-اخلاقی-از-طریق-تئوری-هزینه-مبادله؛-مشتری-به-چه-کسی-وفادار-است؟

توضیحات:

مقاله ترجمه شده اثرات رفتار فروش اخلاقی از
طریق تئوری هزینه مبادله؛ مشتری به چه کسی وفادار است؟
، در قالب فایل
word و در حجم 20 صفحه به
همراه مقاله زبان اصلی.

این
مقاله ترجمه ای است از مقاله ای که اصل آن را می توانید به صورت رایگان از اینجا دریافت
کنید. فایل زبان انگلیسی 10صفحه و مربوط به سال 2012 می باشد.

 

عنوان مقاله زبان اصلی:

Effects of Ethical Sales
Behavior Considered through Transaction Cost Theory: To Whom Is the Customer
Loyal?

سال انتشار:
2012

محل انتشار: The
Journal of International Management Studies

 

چکیده:

در این مقاله، بر اساس تئوری هزینه مبادله و
از دیدگاه مشتری، به بررسی ارتباط بین رفتار اخلاقی فروش یک فروشنده، مزایای ادراک
شده مشتری از اعتماد
، و رضایت مشتری می پردازد تا بدین وسیله مشخص سازد مشتری به
چه کسی وفادار است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن هزینه
مبادله، مزایای اعتماد مشتری که از رفتار فروش اخلاقی فروشنده ادراک شده عاملی
حیاتی است که رضایت مشتری و وفاداری او را تحت تأثیر قرار می دهد. رضایت مشتری نیز
به طور قابل توجهی بر روی وفاداری او به فروشنده تأثیر مستقیم دارد، اما دارای اثر
مستقیم قابل توجهی بر وفاداری اش به شرکت نیست یافته ها نشان می دهند که فروشنده
نقشی کلیدی در حفظ وفاداری مشتری به شرکت ایفا می کند
.


بخشی از
مقدمه:

در محیط رقابتی امروز، یکی
از مهمترين اهدافي كه بازاريابان خدماتي مي بايست در جهت دستيابي به آن تلاش كنند،
به دست آوردن، حفظ و بالا بردن سهم بازار فعلي شان و در مرتبه  بالاتر، حفظ وفاداری مشتریان به منظور ایجاد مزیت
رقابتی پایدار از طریق تلاش های بازاریابی است. بنابراین از لحاظ مدیریت بازاریابی،
اطمینان از وفاداری مشتری و كسب سود حاصل از افزایش عمر مشتری بسيار حائز اهميت است.
به خصوص در حوزه خدمات، وفاداری مشتري به عنوان یکی از مهم ترین فاكتورها در عملیات
کسب و کار شناخته مي شود
.

در خدمات، مبادلات عموماً از
طریق تعامل بين مشتری و فروشنده انجام شده، و در نتیجه فروشنده به عنوان یک کانال اصلی
برای برقراری ارتباط با مشتریان در نظر گرفته مي شود. با این حال، چنین رابطه ای ممکن
است توسط رفتارهای نادرست و غیرقابل اعتماد فروشنده تخریب گردد(كلي و اسكين،
1992). رفتار فروش غیراخلاقی ممکن است رضایت مشتری و اعتماد وي را دچار آسيب كند. نارضایتی
و بی اعتمادی مشتریان را وادار مي كند دست به اقداماتي برای محافظت از خود بزنند و
وفاداری مشتری از دست خواهد رفت. مطالعات قبلی در این زمینه، عمدتاً روي ادراكات سرپرست
فروش از رفتار فروش اخلاقي فروشنده در شركت متمرکز شده است(به عنوان مثال، رمزی و همکاران.
استروت، 2002). در مقابل، از ديدگاه مشتري، درك فروش اخلاقي فروشنده براي مشتریان داراي
اهميت است، اينكه قصدشان از حفظ ارتباط با فروشنده چيست و چه نوع رفتار خریدي را به
دنبال خواهد داشت. شرکتهاي خدمات هنوز تا رسيدن به توسعه و درک این موضوع راه دارند.
تعداد كمي مطالعات مرتبط با اين وجود دارد.دانلود
رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی


دانلود فایل

تحقیق مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

تحقیق مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

تحقیق-مدل-سرآمدي-efqm-و-بررسي-ميزان-اثر-بخشي-و-شناسائي-كانالهاي-ارتباطي-بين-كاركنان-و-مديريت

توضیحات:
تحقیق مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت، در حجم 223 صفحه و در قالب فایل word.

چكيده:
اين تحقيق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي نموده است و لذا در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر فرضياتي را تدوين نموده است، اين فرضيات شامل:

فرضيه اول: كاركنان كانالهاي ارتباطي دو سويه موجود را كافي مي‌دانند.
فرضيه دوم: كاركنان بر اين اعتقادند كه سازمان براي نظراتشان ارزش قائل مي‌شود.
فرضيه سوم: برگزاري جلسات تعاملي بين مديريت و كاركنان در بهبود روابط كاري موثر است.
فرضيه چهارم: مديران در جريان تصميم‌سازي از نظر كاركنان بهره مي‌گيرند.
فرضيه پنجم: شركت براي برقراري ارتباط بين مديريت و كاركنان را همكارهاي مناسبي ارائه داده است در اين راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتيب ذيل عمل نموده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول (مقدمات و كليات)
مقدمه
اهميت موضوع
تعريف موضوع
بیان مسئله
فرضیات تحقیق
اهداف مطالعاتی
تاريخچه مطالعاتي
تاريخچه كارخانه
تعريف اصطلاحات
فصل دوم (مرور مطالعاتي)
بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM‌
بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM
بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل EFQM
بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل EFQM
تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM
معرفي مفاهيم
سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM
آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل EFQM
تشريح معيارها و زير معيارها در مدل EFQM به انضمام توضيحات تشريحي
ساختار مدل EFQM‌‌
منطق RADAR و جايگاه آن در مدل تعالي EFQM
اجزاء تشكيل دهنده منطق RADAR
تعريف عناصر RADAR
روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازمان EFQM
مقدمه ارتباطات
نقش ارتباطات
فرآيند ارتباطات
جهت جريان ارتباطات
انواع شبكه‌هاي ارتباطي
انتخاب كانال ارتباطي
راههاي شناخته شده در ايجاد ارتباط
خصيصه‌هاي ارتباط موثر
چك ليست روشهاي برقراري ارتباط
موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد
فصل سوم (بررسي وضعيت EFQM در شركت)
خود ارزيابي در مدل EFQM‌
تعريف خود ارزيابي
مزاياي خود ارزيابي براي سازمان
مراحل عمومي خود ارزيابي
رهيافت‌هاي خود ارزيابي در مدل EFQM‌
رهيافت پرسشنامه
مزاياي رهيافت
ريسك‌هاي رهيافت پرسشنامه
رهيافت نمودار ماتريسي
مزاياي رهيافت نمودار ماتريسي
  ريسك‌هاي رهيافت نمودار ماتريسي
رهيافت كارگاه
  مزاياي رهيافت كارگاه
  ريسك‌هاي رهيافت كارگاه
رهيافت پروفرما
  مزاياي رهيافت پروفروما
  ريسك‌هاي رهيافت پروفرما
رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
  مزاياي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
ريسك‌هاي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
مقايسه بين رهيافت‌هاي مختلف و انتخاب مناسبترين روش رهيافت
تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش اميتاز دهي
كارت مسير ياب
نحوه امتياز دهي حوزه هاي 9 گانه مدل EFQM‌در كارت مسير ياب
جمع بندي و خلاصه ای از روشهای خود ارزيابي
بلوغ سازماني و ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي
خلاصه روش خود ارزيابي
سطوح سرآمدي در مدل EFQM‌و فرآيند دريافت جايزه
سطوح تعالي
تدوين اظهار نامه EFQM سال 83 در شركت هپكو
گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازمان
لیست شرکتهای برتر در دومین دورره جایزه 83
فصل چهارم (ارائه و تجزيه و تحليل داده ها)
بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
جهت های ارتباطی
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
ارائه و تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
فرضيه چهارم
فرضيه پنجم
فصل پنجم (نتيجه گيري و پيشنهادات(
ارائه پيشنهادات و راهكارها
ضمائم و پيوستها

دانلود فایل

تحقیق طراحی مدلی برای تغییر رفتار سازمانی با استفاده از ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیتها

تحقیق طراحی مدلی برای تغییر رفتار سازمانی با استفاده از ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیتها

تحقیق-طراحی-مدلی-برای-تغییر-رفتار-سازمانی-با-استفاده-از-ابزار-فراگرد-تفکر-تئوری-محدودیتها

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت با عنوان طراحی مدلی برای تغییر رفتار سازمانی با استفاده از ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیتها، در قالب فایل pdf و در حجم 313 صفحه، به همراه کلیه ضمائم و پرسشنامه مربوطه (پرسشنامه تحول سازمانی و تعیین الگوهای بهینه سازگاری سازمانی).

چکیده:
بررسی ادبیات مدیریت تغییر، پیش نیازهایی را برای تغییر موفقیت آمیز پیشنهاد می کند ولی نحوه دستیابی به آنها را ارائه نمی دهد. در صورتی که این گونه پیش نیازها در برنامه تغییر گنجانده نشود، فراگرد تغییر با «مقاومت» مواجه شده و به شکست می انجامد. برخی از صاحبنظران استدلال می کنند که در مقاومت مزایایی نهفته است ولی عدم وجود مدل ها و تئوری های مدیریت تغییر، مانع استفاده از مقاومت می شود. یکی از تئوری هایی که مقاومت را عنصری لازم و مثبت می داند و استدلال می کند که مدیران لازم است مقاومت را تشخیص داده و آن را برای آزمودن و آماده سازی راهبردها و گزینه های تغییر مورد استفاده قرار دهند، تا اجرای موفقیت آمیز و تمام عیار فراگرد تغییر را فراهم آورند، تئوری محدودیتها است.
هدف این رساله شرح مختصر تئوری محدودیتها و نحوه بکارگیری آن در مدیریت تغییر است. همچنین نحوه شناسایی انواع گوناگون مقاومت در برابر تغییر و چگونگی کنترل آنها در چهارچوب این تئوری توضیح داده می شود و در نهایت مدل بهره گیری از تغییر رفتار با استفاده از ابزار فراگرد تفکر این تئوری طراحی می شود.

دانلود فایل

تحقیق بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني دانشگاه

تحقیق بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني دانشگاه

تحقیق-بررسي-مقايسه-اي-جو-سازماني-دانشكده-هاي-ادبيات-و-علوم-انساني-دانشگاه

توضیحات:
تحقیق بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني دانشگاه، در قالب فایل word  و در حجم 85 صفحه به همراه پرسشنامه توصیف جو سازمانی.


چكيده:

اين
تحقيق با عنوان ‹‹ بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني
دانشگاه بيرجند درسال تحصيلي 84-1383 ›› به بررسي جوهاي حاكم بر دو دانشكده مذكور
براساس انواع جوهاي پيشنهادي هالپين و كرافت مي پردازد كه عبارتند از: جو باز،
خودگردان
، كنترل شده، دوستانه، پدرانه و بسته و داراي ابعاد هشتگانه: روحيه،
صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، نفوذ، مراعات، تأكيد بر توليد و فاصله گيري
است
.

دراين
پژوهش هشت سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پيشنهادي هالپين و كرافت مطرح گرديدكه در
نهايت فرضيات 1و2و3و5 رد نمي شوند و فرضيات 4و6و7و8 رد مي شوند
.

در
اين سوألات به ترتيب مطرح شده بود
:

سوأل
1- آيا روحيه سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل
2- آيا صميميت سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل
3- آيا بازدارندگي سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تراست؟

سوأل
4- آيا عدم تعهد شغلي دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل
5- آيا مراعات  دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل
6- آيا نفوذ دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل
7- آيا تأكيد برتوليد دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل
8- آيا فاصله گيري دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

 

فهرست
مطالب
:

فصل
اول : كليات

مقدمه

بيان
مسأله
 

اهميت
تحقيق

فرضيه
هاي پژوهش

تعاريف
عملياتي

   

فصل
دوم: مروري برادبيات پيشينه تحقيق

مقدمه      
              

بخش
اول: ادبيات ومعاني نظري
               

تعاريف جو سازماني         

انواع جو سازماني      

بخش
دوم: پيشينه پژوهش

         

پژوهش هاي خارجي       

پژوهش هاي داخلي         

فصل
سوم: روش اجراي تحقيق

نوع تحقيق      

جامعه آماري     

نمونه آماری

نحوه جمع آوري داده ها و كسب اطلاعات   

ابزار اندازه گيري          

روايي و پاياني ابزار اندازه گيري      
      

روش نمره گذاري پرسشنامه يافته هاي مربوط به آن      
  

فصل
چهارم: تجزيه وتحليل داده ها

مقدمه

تجزيه وتحليل توصيفي            

فصل
پنجم: خلاصه ونتيجه گيري داده ها

مقدمه    

خلاصه ونتيجه گيري           

پيشنهادها            
   

محدوديت ها         

منابع ومآخذ           

 ضمائم: پرسشنامه توصيف جو سازماني

دانلود فایل

تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی

تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی

تحقیق-بررسی-و-تعیین-شاخصهای-ارزیابی-عملکرد-مدیران-میانی

توضیحات:
تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب، در قالب فایل word و در حجم 145 صفحه.

مقدمه:
ارزيابي يا بعبارتي ارزشيابي افراد و ارزشگذاري به کار و خدمات ارائه شده از طرف آنان به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف عملکردي آنها، از ديرباز امري شناخته شده بوده، بگونه‌اي که اکنون سالهاست در نظام اداري و سازماندهي خصوصي اغلب کشورها، نتايج اين ارزيابي‌ها بعنوان پايه و مبناي اتخاذ تصميمات مهم اداري همچون: ارتقاء، انتصاب به رده‌هاي بالاتر، تشويق و تقدير از خدمات برجسته، جايگزيني افراد بر اساس استعداد و شايستگي و تعيين نيازهاي آموزشي با توجه به نارسائيهاي عملکردي افراد و انواع پرداختها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

از طرفي اهميت جايگاه و نقش سطوح مديران به عنوان طراحان، هدايتگران و اداره کنندگان اصلي سازمان بر کسي پوشيده نيست و بکارگيري نظام‌هاي مؤثر انتخاب، جذب و نگهداري، ارزيابي و توسعه آنان نيز طبيعتاً از جايگاه مهم و ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. چرا که مديران بعنوان اصلي‌ترين افراد تصميم‌گيرنده در مواجهه با مسائل مختلف درون و برون سازماني، نقش بسزا و تعيين کننده‌اي را در موفقيت يا حتي شکست سازمان ايفاء مي‌نمايند. بدون ترديد شناسايي نقاط قوت مديران، بهره‌مندي از آنها و نيز شناسايي نقاط ضعف ايشان و تلاش در جهت رفع و اصلاح آنها مي‌تواند نقش انکارناپذيري را در جهت رشد و تعالي سازمان ايفاء نمايد.

 بدين لحاظ بکارگيري و اعمال راهبردهاي سنجش و ارزشيابي مديران بعنوان يکي از مؤثرترين ابزارهاي قضاوت و داوري درخصوص شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها مورد توصيه صاحبنظران علوم مديريت مي‌باشد.

دانلود فایل

تئوری محدودیتها و کاربردهای آن

تئوری محدودیتها و کاربردهای آن

تئوری-محدودیتها-و-کاربردهای-آن

توضیحات:
مقاله تئوری محدودیتها و کاربردهای آن، در قالب فایل word و در حجم 39 صفحه.

چکیده:
تئوری محدودیتها نخستین بار در مباحث تولیدی به کار گرفته شد. در طول سالیان گذشته، استفاده از این تئوری به فراتر از مرزهای تولید گسترده شده  و در مباحثی همچون زنجیره تأمین، بازاریابی، فروش، مدیریت افراد و … به کار گرفته شده است. مقاله حاضر، ضمن مروری بر ادبیات تئوری محدودیتها، به بیان کاربردهای گسترده این تئوری در سازمانهای تولیدی و خدماتی می پردازد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کاربردهای تئوری محدودیتها
تولید
زمانبندی ریسمان درام- بافر
ضروریات ریسمان درام-بافر
فرآیند تفکر و کاربرد TOC در تولید
مدیریت مالی انتخاب ترکیب محصولات
رهیافت سنتی
رهیافت تئوری محدودیتها
فرآیند تفکر و کاربرد TOC در مدیریت مالی
مدیریت پروژه
زنجیره بحرانی
فرآیند تفکر و کاربرد TOC در مدیریت پروژه
مدیریت زنجیره تأمین
فرآیند تفکر و کاربرد TOC در مدیریت زنجیره تأمین
بازاریابی
فرآیند تفکر و کاربرد TOC در بازاریابی
فروش
فرآیند تفکر و کاربرد TOC در فروش
مدیریت کارکنان
مسئولیت و اختیار
برخورد با ایده های ناپخته-شاخه منفی
نمونه ای از یک شاخه منفی
فرآیند تفکر و کاربرد TOC در مدیریت افراد
مدیریت استراتژیک
فرآیند تفکر و کاربرد TOC در مدیریت استراتژیک
نتیجه گیری
منابع

دانلود فایل

تحقیق مدیریت تحقیق

تحقیق مدیریت تحقیق

تحقیق-مدیریت-تحقیق

توضیحات:

تحقیق مدیریت و کنترل پروژه، در
قالب فایل
word و
در حجم 59 صفحه. مرجعی کامل درباره مدیریت پروژه و تکنیکهای مختلف آن.


چکیده:

دراوایل دهه 50 میلادی، شخصی به نام «E.l DuPont de
Nemours»
باهمکاری
نیروی دریایی امریکا یک کار مشترک مدیریت پروژه (باترکیب یک نمودار برنامه ریزی
پروژه و جدول زمانبندی رایانه ای) رابه انجام رساندند. این دو کار خود را با دو
پروژه مجزا و دو تیم مستقل ولی باهدف یکسان آغاز نمودند. هدف آنها بهینه نمودن
برنامه ریزی، زمان بندی و هماهنگی پروژه ها بود. هر چند نگرش آنها بر پروژه ها
شباهتی به یکدیگر نداشت ولی در نهایت به این جمع بندی رسیدند که باید نحوه برنامه
ریزی و فنون زمان بندی خود را به نحوی بهینه کنند تا از منابع نیروی انسانی، مواد
و ابزار خود بتوانند بهترین استفاده را ببرند
.

سیستم DuPont،روش مسیر
بحرانی یا
CPM نام گرفت. هدف این روش بهینه نمودن
بازدهی، زمان بندی و هزینه های پروژه های مهندسی بود. با استفاده از این روش انجام
پروژه ها تا یک سوم و هزینه ها نیز به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. در همان هنگام،
نیروی دریایی سیستمی را برای برنامه ریزی و هماهنگی کارهای بیش از 3000 پیمانکار و
شرکتهای طرف قرارداد خود ابداع نمود. این پیمانکاران و شرکتها مشغول تهیه و تولید
نوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نام
Polaris بودند. سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری
وارزشیابی برنامه یا
PERT
نام گرفت. بکارگیری این سیستم تولید
موشک فوق را 2سال جلو انداخت
.

 

فهرست مطالب:

فصل اول

تاریخچه مدیریت
پروژه            
                                           

تعاریف مدیریت پروژه
     

                                                   

فصل
دوم:                                                     

دلایل استفاده ازمدیریت
پروژه                                       
          

اقدامات
مدیریتی                                                                

وظایف مدیریت
پروژه                                                         

کاربردهای مدیریت
پروژه        

                                             

فصل
سوم:                                                     

فواید و محدودیتهای پروژه 

 

فصل
چهارم:                                                   

فرایندهای
پروژه                               
                                 

گروههای
فرایند                                                                 

تعامل بین فرایندها                                                               

فرایندهای عمده
واصلی                               
                          

فرایندهای فرعی
وکمکی                                                        

فرایندهای
اجرایی                                                                

فرایندهای
کنترلی                                             
                   

فرایندهای
اختتامی        

                                                      

فصل پنجم:
                                                     

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner                            

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)                                 

شناخت اجزای مدلOPM3                                                    

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)                                    

دسته بندی –
نظراجمالی                          
                              

دسته بندی PPP                                                                

دسته بندی SMCI                                                              

گامهایOPM3  بطور
خلاصه                                       
         

ورود به
روندبهبود                                                             

خلاصه ونتیجه گیری 

                                                         

 فصل ششم:

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه
وورودیهای
آن                           

ورودیهای برنامه ریزی
محدوده                                               

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز                                                  

خروجیهای
فرایندآغاز                    
                                       

مدیریت محدوده
پروژه                                                          

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای
فرایندکنترل کلی تغییرات                       

فرایندکنترل کلی
تغییرات                                 
                       

ورودیهای فرایندکنترل
تغییرات                                                 

ابزارها و تکنیکهای فرایند اجرای برنامه
پروژه                                  

خروجیهای فراینداجرای برنامه
پروژه           
                               

فراینداجرای برنامه
پروژه                       
                                  

فرایندتهیه برنامه
پروژه                                                        
  

مدیریت فرایندهای
پروژه                                                       
 

ارتباط فرایندها
                                                                   

تشریح مفاهیم

                                                                     

واژه نامه انگلیسی –
فارسی                   
                                  

فهرست منابع   

دانلود فایل

بهبود مديريت كيفيت در زنجيره تامين به كمك فن آوري اطلاعات

بهبود مديريت كيفيت در زنجيره تامين به كمك فن آوري اطلاعات

بهبود-مديريت-كيفيت-در-زنجيره-تامين-به-كمك-فن-آوري-اطلاعات

توضیحات:
تحقیق بهبود مديريت كيفيت در زنجيره تامين به كمك فن آوري اطلاعات، در قالب فایل pdf  و در حجم 11 صفحه.

چکیده:
با توجه به پیشرفت بسیار در فناوری اطلاعات، تحقیقات بسیاری در زمینه کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین انجام گرفته است. با این حال ، تحقیقات بسیار اندکی در زمینه تاثیر و نحوه به اشتراک گذا ری اطلاعات کیفیت در زنجیره تامین صورت گرفته است. در این مقاله ، با معرفی اصل مدیریت زنجیره کیفیت کلی سعی شده است روابط بین اعضاء زنجیره، فرآیندهای مدیریتی، زیر ساختارها و مکانیزمهای درگیر در مدیریت زنجیره کیفیت شناخته شود. در ادامه برای پشتیبانی از اصل مدیریت زن جیره کیفیت بوسیله فن آوری اطلاعات و پردازش و گستراندن اطلاعات کیفی در زنجیره تامین مدلی یکپارچه بوسیله کامپیوتر تحت وب معرفی شده است.

دانلود فایل

الگویی برای استقرار سیستم یکپارچه مدیریت دانش

الگویی برای استقرار سیستم یکپارچه مدیریت دانش

الگویی-برای-استقرار-سیستم-یکپارچه-مدیریت-دانش

توضیحات:
تحقیق الگویی برای استقرار سیستم یکپارچه مدیریت دانش، در قالب فایل word و در حجم 15 صفحه.

چکیده
مجموعه عواملی نظیر جهانی شدن، ارتباطات سریع، رشد فناوری، افزایش رقابت، جملگی بر رشد دانش و تأکید بر استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان دلالت دارند. سیستم مدیریت دانش به عنوان یک سیستم فنی- اجتماعی مشتمل بر ابعاد انسانی، ساختاری و فناوری اطلاعات است. در نوشتار حاضر قصد نویسندگان این است تا ضمن تفکیک مراحل استقرار مدیریت دانش، چهار گام لازم و ضروری شامل سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش، ایجاد زیرساخت‌های سیستم مدیریت دانش، ابتکارات مدیریت دانش و در نهایت اندازه‌گیری اثربخشی سیستم مدیریت دانش را تشریح نمایند. طی نمودن گام به گام مراحل ذکر شده در پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش بسیار حایز اهمیت است.

پس از پرداخت هزینه می توانید فایل word و قابل ویرایش این مقاله را دانلود بفرمایید.

دانلود فایل

تحقیق نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

تحقیق نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

تحقیق-نقش-فناوری-اطلاعات-در-مدیریت-دانش

توضیحات:
تحقیق نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش، در قالب فایل word و در حجم 15 صفحه.

چکیده:
امروزه دانش به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی کلیدی برای انسان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و همه‌ی گروه‌های کار و کار عملی اذعان دارند، برای اینکه سازمان‌ها بتوانند در دنیای تجاری و رقابتی حضور مستمر و پایداری داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند از این‌رو برای استفاده صحیح از این منبع پرمایه موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان‌های پیشرو قرار گرفته است. مدیریت دانش بر سه موضوع اصلی یعنی: انسان، ساختار و فناوری تأکید دارد و سعی دارد تا با ایجاد ساختار مناسب و زیرساخت‌های تکنولوژیکی لازم در سازمان و با محور قرار دادن انسان و آماده سازی او به عنوان دانشکار، با تولید و استفاده صحیح از منبع دانش به اهداف سازمانی دست پیدا نماید. تا از این طریق ضمن آماده سازی خود برای گذر از عصر صنعتی به عصر دانشی، بتواند سازمانی بر پایه دانش را بنا گذارد. در این مقاله ابعادی از موضوعات مرتبط با مدیریت دانش و نقش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از سه زیر ساخت اصلی مدیریت دانش در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ساختار این مقاله تشکیل شده از:
    – مقدمه: که در آن ضمن بیان جایگاه دانش در سازمان، دانش به عنوان یک منبع ارزشمند معرفی می‌شود.
    – مدیریت دانش: ارایه تعریف اجمالی از مدیریت دانش و سطوح مختلف آن و رابطه بین فناوری و مدیریت دانش و انسان، مطالب این بخش را تشکیل می‌دهند.
    – مدیریت زنجیره داده، اطلاعات و دانش: در این بخش از مقاله جایگاه، نقش و نحوه مدیریت داده و اطلاعات و دانش تبیین می‌گردد.
    – مدیریت دانش ضمنی، دانش آشکار: در این قسمت ضمن معرفی اجزاء دانش (شامل دانش ضمنی – آشکار) اجزای مدل نوناکا – تاکوچی که نحوه و فرآیند تبدیل این دو نوع از دانش را به یکدیگر مطرح می‌نماید مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در پی آن نقش و نحوه استفاده از فناوری در این فرآیند به بحث گذاشته می‌شود.
    – جمع بندی: بخش پایانی مقاله به جمع‌بندی مطالب ارایه شده اختصاص یافته است.

پس از پرداخت هزینه می توانید فایل word و قابل ویرایش این مقاله را دانلود بفرمایید.

دانلود فایل

خلاصه کتاب مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام، تألیف دکتر نقی پورفر

خلاصه کتاب مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام، تألیف دکتر نقی پورفر

خلاصه-کتاب-مجموعه-مباحثی-از-مدیریت-در-اسلام-تألیف-دکتر-نقی-پورفر

توضیحات:
خلاصه کتاب مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام، تألیف دکتر ولی الله نقی پور فر، مناسب برای داوطلبان آزمون های دانشگاهها بخصوص داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت.

همانطور که مستحضرید، تغییراتی در منابع آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت رخ داده است و یکی از این تغییرات، اضافه شدن درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت است. در این بخش می توانید یکی از منابع مهم این درس را خریداری و دانلود بفرمایید.

این فایل، خلاصه کتاب مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام تألیف دکتر ولی الله نقی پور فر می باشد که به صورت Pdf قابل دانلود است. این فایل برای استفاده داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاههای سراسری و آزاد تهیه شده است و در برگیرنده نکات مهم این کتاب می باشد.

دانلود فایل

مطالعه ای بر سرمایه معنوی و تاثیرات آن بر مدیریت استراتژیک

مطالعه ای بر سرمایه معنوی و تاثیرات آن بر مدیریت استراتژیک

مطالعه-ای-بر-سرمایه-معنوی-و-تاثیرات-آن-بر-مدیریت-استراتژیک

توضیحات:

تحقیق مطالعه­ ای بر سرمایه معنوی و تاثیرات آن بر مدیریت
استراتژیک کسب و کارها، موردكاوي شركت فراسيستم صنعت پخش
، در قالب فایلpdf  و در حجم 202 صفحه به همراه کلیه ضمائم و پرسشنامه های مربوطه.

 بخشی از چکیده:

این پروژه مطالعاتی قصد بررسی آثار به‌كار گيري مفهوم سرمایه معنوی در مدیریت استراتژیک کسب
و کارها
با هدف دستیابی به
مزیت رقابتی و ثبات شرکتها در بازار را دارد. بنابراین در طول اجرای این پروژه به
بررسی تعاریف سرمایه معنوی و شناسایی مدل و شاخصها و مولفه های آن پرداخته می شود
تا با در نظر گرفتن آنها، به بررسی اثرپذیری مدیریت استراتژیک از انباشت سرمایه
معنوی در کسب و کارها بپردازیم. پس از ارزیابی این طرح نیز به انجام یک مورد کاوی می پردازیم تا میزان انباشت سرمایه معنوی و تاثیرپذیری
مدیریت استراتژیک این شرکت از سرمایه معنوی را بررسی کنیم.

 فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

1-1-موضوع پژوهش

1-2- اهداف پژوهش

1-3- سوال های پژوهش

1-4- قلمروها

1-5- نوع پژوهش 

1-7- تعریف عملیاتی واژه های اصلی

1-7-1- سرمایه

1-7-2- سرمايه معنوي

1-7-3- سرمایه معنوی در سطح فردی

1-7-4- سرمایه معنوی در سطح سازمانی

1-7-5- استراتژی 

1-7-6- مدیریت استراتژیک 

فصل دوم

مقدمه

2-1- انواع سرمایه

2-1-1- سرمایه انسانی

2-1-2- سرمایه هیجانی

2-1-3- سرمایه مذهبی

2-1-4- سرمایه فرهنگی

2-1-5- سرمایه اجتماعی

2-1-6-سرمایه معنوی

2-2- جمع بندی تعریف سرمایه معنوی

2-3- جمع بندی و انتخاب مدل برای سنجش سرمایه معنوی

2-4- مدیریت استراتژیک

2-4-1-نیاز به تغییر و تحول استراتژیک

2-4-2-مزایای مدیریت استراتژیک

2-4-3-بررسی تاریخچه استراتژی

2-4-4-تعاریف استراتژی

تعریف استراتژی از بُعد نظامی

تعریف استراتژی از بعد سیاسی و ملّی

تعریف استراتژی از دیدگاه اقتصادی

2-4-5-مدلهای برنامه‌ریزی استراتژیک

مدل مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون

مدل مدیریت استراتژیک دیوید

مدل تامپسون و استریکلند

مدل لزلی و همکاران

مدل رایت و همکاران

2-4-6-مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک

2-6-  جمع
بندی و انتخاب مدل برای مدیریت استراتژیک

کتابنامه

فصل سوم

3-1- شرح تفصیلی فرآیند و مراحل اجرای پژوهش

3-2- مراحل تحلیل  مورد ‘ شرکت فراسیستم صنعت پخش’

3-2-1- معرفی شرکت فراسیستم صنعت پخش

3-2-2- برنامه ریزی استراتژیک شرکت فراسیستم صنعت
پخش

3-3- تهیه ابزارهای تحلیل سرمایه معنوی

3-3-1-معرفی شاخص ها و مولفه های آنها  

3-3-2- روایی ابزارها

3-4- محتوای پرسشنامه و سوالات مصاحبه 

3-4-1- روش امتیاز دهی پرسشنامه و تحلیل سوالات
مصاحبه

3-5-  فرآیند
جمع آوری اطلاعات

3-6- محدودیت های پژوهش

فصل چهارم

مقدمه

4-1-یافته های پژوهش بر اساس سوال پژوهش

4-1-1 سرمايه معنوي چه تأثيري بر مدیریت استراتژيك
كسب و كارها دارد؟

استراتژی شماره 1: انتخاب صنعت پخش مویرگی ایران
به عنوان بازار هدف

استراتژی شماره 2: Integration
Backward
با تأمین
کننده محصول نرم افزاری در حوزه خدمات نرم افزاری

استراتژی شماره31: ایجاد تنوع همگون  برای بازار هدف (صنعت پخش مویرگی ایران)

4-1-2- مدیریت استراتزیک شرکت فراسیستم صنعت پخش
با رویکرد سرمایه معنوی چنين مي باشد

فصل پنجم

5-1- تحليل و تفسير يافته ها

5-2- نقد ابزارها

5-3- كاربرد پژوهش

5-4- ارائه پيشنهادات

فهرست منابع

پيوست ها و ضمائم

دانلود فایل

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو

نمونه-سوالات-عمومی-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو

توضیحات:

با توجه به آزمون استخدامی پیش روی وزارت نیرو در سال 94 این مجموعه سوالات را با نام نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو سال 94 جهت آمادگی شما برای شرکت در آزمون استخدامی گردآوری، تنظیم و عرضه کرده است.

این محصول حاوی گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون های استخدامی  همراه با پاسخنامه آنها جهت شرکت در آزمون وزارت نیرو می باشد. مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی وزارت نیرو افزایش خواهد داد.

این بسته شامل 8 فایل PDF، محتوی نمونه سوالات عمومی همراه با پاسخنامه آنها می باشد.محتویات بسته:

 *2025 نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی وزارت نیرو؛ در قالب
8 عد
د فایل
 PDF همراه با
پاسخنامه، به شرح زیر
:

  ۱۷۵ سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه (1
فایل)

 ۵۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه
با پاسخنامه
(3 فایل)

 ۲۳۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
(1 فابل)

 ۳۳۰ سوال شناخت مسائل روز همراه با پاسخنامه
(1 فایل)

 ۲۰۰ سوال ریاضیات عمومی همراه با پاسخ تشریحی
(1 فایل)

 ۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه
با پاسخنامه
(1 فایل)

 

توجه: این بسته آموزشی در سایر سایتهای اینترنتی
با قیمتهای گزاف 4000 و 5000 تومان به فروش می رسد
!

دانلود فایل

بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو

بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو

بررسي-نظام-ارزيابي-عملكرد-كاركنان-در-شركت-الكتريك-خودرو

توضیحات:
تحقیق بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق، در قالب فایل word و در حجم 138 صفحه.

مقدمه:
ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي‌ گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.
ارزشيابي ابزاري است كه سازمانها وكاركنان رادر تامين اين نيازها كمك مي كند. اگر اين ابزار بخوبي طراحي گردد و به نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد. وسيله مناسبي براي تشويق- آموزش بهسازي وبعضا تنبيه كاركنان خواهد بود.
از اين رو كوشش كارشناسان امور اداري بر آن بوده تا اينكه بتدريج ابزار سنجش و اندازه گيري معتبري را براي ارزشيابي كاركنان طراحي تا از روايي لازم برخوردار و با ايجاد تغييراتي در شرايط پيراموني امكان اجراي موثر و مطلوب ارزشيابي را فراهم نمايند.
ليكن نگرش اجمالي بر نحوه چگونگي ارزشيابي كاركنان مبين اين مسئله است كه متاسفانه ارزشيابي جايگاه اصلي خود را نيافته و بسياري اموري كه مي‌ تواند در اسرع وقت و درزماني كوتاه مدير را به اهداف خويش نائل آورده.

طرح مسئله:
ارزشيبابي كاركنان يكي از موثرترين ابزارهاي ارتقاء كار آمدي- توانمندي و بهسازي نيروي انساني است به كمك اطلاعاتي كه از طريق ارزشيابي دقيق عملكرد نيروي انساني بدست مي‌ آيد. برنامه ريزي شغلي- تصميمات اداري- تشويقات و تنبيهات از مباني موثق و قابل دفاع برخوردار مي‌ شوند و در نتيجه ضابطه شايستگي در وضعيت خدمتي و سرنوشت اداري كاركنان بكار گرفته شده مناسبات منطقي وعادلانه در سازمانها حاكم خواهد شد. حاكميت ضابطه شايستگي وايجاد فضاي فوق العاده كاركنان در اجراي اثر بخشي وظايف شغلي و نيل به اهداف سازماني مي‌ گردد مجموعه اين فعاليتها كار آيي و بهره وري سازمانهنا را افزايش داده موفقيت و پيشرفت آنها را تسهيل مي‌ كند آيا نظام ارزيابي عملكرد در شركت مورد تحقيق توانسته به اهداف خود كه همان كارآيي كاركنان و تحقيق اهداف سازماني است به طور كامل دستيابي پيدا كند لذا سعي كرديم تا نظام ارزيابي عملكرد كاركنان را كه تاثير مهمي در تحقيق اهداف اين شركت دارد را به صورت اجمالي بررسي تا نسبت به دلايل كار آيي اين نظام ارزيابي شناخت پيدا كنيم و براي رسيدن به اين شناخت پاسخ به سوالات ذيل اهميت فراواني دارد.
الف: آيا وجود جايگاه خاص براي انجام ارزشيابي كاركنان باعث كار آيي نظام عملكرد گرديده است.
ب:آيا وجود سيستم كنترلي ونظارتي صحيح بر ارزيابي هايي انجام گرفته باعث كار آيي نظام ارزيابي عملكرد گرديده است.
ج: آيا كليه مراحل ارزشيابي دقيق باعث كار آيي نظام ارزيابي عملكرد گرديده است.

دانلود فایل

تحقیق ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه

تحقیق ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه

تحقیق-ارایه-مدلی-بر-اساس-uml-برای-روش-زنجیره-بحرانی-در-کنترل-و-مدیریت-پروژه

توضیحات:

تحقیق دانشجویی ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره
بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه ، در قالب فایل
pdf و در حجم 141 صفحه.


چکیده:

این
پژوهش با مروری دقیق و گسترده بر ادبیات روش زنجیره بحرانی در سیستم کنترل
پروژه
سعی در ارائه ی مدلی بر اساس
 UMLبرای
آن داشته است تا از سویی پایه ای برای ایجاد یک نرم افزار فراهم گردد و از سویی
دیگر کاستیهایی که در این متدولوژی وجود دارد مشخص گردد تا بتواند مورد بررسی و
تحقیقات آینده قرار گیرد. مطالعه ادبیات به ادبیات زنجیره بحرانی بسنده نکرده و در
تمام تئوریهای حواشی این متدولوژی ادامه یافته و از سویی به ریاضیات پیچیده ای
مانند حل
 RCPSC
و
از سوي ديگر به تئوریهای مدیریتی دمینگ و نظریه محدودیتها می رسد.

حاصل بررسی های به عمل آمده مشخص ساخت که به
لحاظ عملی نقاط ضعفی در این سیستم وجود دارد، که می توان به چگونگی تعیین انداره
بافر، نحوه زمانبندی سیستم در طول اجرای پروژه و الگوریتم زمانبندی اشاره کرد.

پس از انجام این مطالعات مدل uml برای این متدولوژی توسعه یافت. هر بخش بسته به
زمینه و پیچیدگی های خود در درجات مختلف مبسوط و رسم گردیده است و در مورد گزینه
های مختلف اجرا نیز توضیحاتی داده شده است.

حاصل این تحقیق مدل uml ای برای دو بخش زمانبندی و کنترل است. این مدلها از
دیاگرام های اولیه که از دیدگاه کاربر سیستم را نمایش می دهند شروع و تا نمودارهای
استاتیک و دینامیک سیستم پیش می روند. در برخی مواقع الگوریتم هایی برای پیاده
سازی نمودار ها نیز ارائه شده است.

به این ترتیب این پایان نامه از سویی یک
راهنمای پراتیک را در اختیار قرار می دهد تا بتوان با پیروی از آن به پیاده سازی
این روش – چه با استفاده از رایانه و چه به صورت دستی – اقدام کرد، و از سویی دیگر
یک تصویر غنی از این متدولوژی ارائه می کند تا بتوان به صورت شفاف آن را مطالعه و
مورد بررسی قرار داده کاستیهایی آن را مشاهده و بتوان در رفع آنها اقدام کرد.

 

فهرست مطالب:

1.مقدمه

روش تحقیق

فلسفه تحقیق

هدف تحقیق

مشی تحقیق

2. UML چیست؟

مقدمه

UML  چیست؟

زیر ساختهای UML

3. تئوری محدودیتها (TOC)

پنج مرحله تمرکز

4. اعمال تئوری محدودیتها در کنترل پروژه

قدمهای تئوری محدودیتها در کنترل پروژه

تضاد پایه ای

مدل UML

5. مدل سازی

ساختار داده ی پروژه ها

نگاه شی گرا به پروژه

پروژه

زنجیره

بافر

منبع

کاربر

کارمند

زمانبندی

ورود اطلاعات

زمانبندی

زمانبندی مداوم یا یکباره

رفتار با بافرها در زمانبندی

روش زمانبندی

تعیین زنجیره بحرانی

تعیین زنجیره های فرعی

تعیین اندازه بافر

روش Cut&Past

روش جذر مربعات

روش های وفقی

مقایسه روشهای تعیین اندازه بافر

روش پیشنهادی برای تعیین اندازه بافر

6. کنترل

معماری کلی

روش پیشنهادی برای سیستم کنترل

معماری سه لیه نرم افزاری

نمودارها

7. نتیجه گیری

8. پیشنهاد تحقیقات آتی

فهرست تصاویر

فهرست نمودارها


در صورت نیاز به کسب مشاوره و راهنمایی در خصوص تکنیک زنجیره
بحرانی نیز می توانید از بخش تماس با ما در ارتباط باشید.

دانلود فایل

تحقیق بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

تحقیق بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

تحقیق-بررسي-تاثير-اتوماسيون-اداري-بر-بهبود-تصميم-گيري-مديران-استانداري-و-حوزه-ستادي

توضیحات:

تحقیق بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم
گيري مديران استانداري و حوزه ستادي، در قالب فایل
word و در حجم 106 صفحه.

 

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه
عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است. با
عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته
هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست
و يكمي اداره كند. يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است. داشتن اطلاعات
دقيق ، صحيح و بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از
تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي
ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور
ما را فراگرفته است و بسياري از سازمانها، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از
اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري
اين سيستمها صرف نمايند، اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه
اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك
نمايد و آيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده
نمايد.
هدف اصلي از اين تحقيق بررسي اثرات سيستم
اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران(استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي
باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت
اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثار و نتايج حاصل از سيستم اتوماسيون
اداري بر تصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون
اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت، دقت، بهنگام بودن و اقتصادي بودن،
 بررسي اثرات اتوماسيون اداري بر بهبود فرآيند تصميم
گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری
 مي
باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعداد نامه هاي صادره ، تعداد
نامه هاي وارده، ادراك، ساعات استفاده به عنوان متغير مستقل و بهبود
تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت، دقت، اقتصادي بودن، به هنگام بودن به
عنوان متغير وابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي–مقايسه اي
مي باشد و
نتايج حاصل از تحقيق
نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد. سیستم
اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر
اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد و
شواهدي بر رد فرضيه هاي چهارگانه  مذكور وجود نداشت.

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری، در فراگیر ترین شکل خود
در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی، به کارکنان آموزش
داده شود و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و
اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است. برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این
زمینه، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب
دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1     
مقدمه

2-1     
تبیین
موضوع تحقیق

3-1     
اهمیت
و ضرورت تحقیق

4-1
اهداف تحقیق

1-4-1اهداف اصلی تحقیق

2-4-1اهداف فرعی تحقیق

5-1 سوالات تحقیق

1-5-1سوالات اصلی

2-5-1سوالات فرعی

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق

7-1 متغیر های تحقیق

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها

خلاصه فصل

فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

1-2     
تصمیم
گیری در سازمانها

2-2     
مدیریت
در قرن 21

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی

5-2 چرخه حیات سيستم

6-2 اطلاعات

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

8-2 سیستم های اطلاعاتي

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

13-2 طرح ریزی سازمان

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی

20-2 سیستم های میان سازمانی

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

23-2
سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی

24-2 سیستم پردازش معاملات

25-2 هوش مصنوعی

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی

27-2 سیستم کارکنان دانشی

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي

30-2 سیستم گزارشات مدیریت

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

34-2اتوماسیون  اداری

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی
روشهای کار

44-2 خود کار سازی

45-2 ضرورت تفکر برای آینده

46-2 بهبود کار و اتوماسیون

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی

50-2 مزایای دولت الکترونیکی

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده

خلاصه فصل

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 1-3
مقدمه

2-3 روش تحقیق

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق

4-3 نمونه و نمونه گیری

5-3 برآورد حجم نمونه

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

1-6-3 مصاحبه

2-6-3 
پرسشنامه

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه

8-3 خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

1-4 مقدمه

2-4 
داده

3-4 
اطلاعات

4-4 سیستم های پردازش

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها

6-4 جامعه آماری تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت
ها

مقدمه

2-5 نتایج تحقیق

3-5 پیشنهادات

محدودیت 
ها

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

دانلود فایل

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره

تحقیق-ايجاد-تغييرات-در-ahp-با-سلسله-مراتب-غير-خطي-و-وجود-روابط-رياضي-مابين-معيارها-و-زير-معيارهتوضیحات:
تحقیق رشته مدیریت صنعتی
با موضوع ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها، در قالب فایل word و در حجم 107 صفحه.  

 

چكيده:

از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع  مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و
اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين
زمينه ياري كند كاملا محسوس مي باشد. يكي از كار آمد ترين اين تكنيك ها فرايند
تحليل سلسله مراتبي (
Analytical hierarchy process ) است كه براي اولين بار
توسط توماس ال ساعتي در دهه ي 1970 مطرح شد. اين تكنيك بر اساس مقايسه هاي زوجي
بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريو هاي مختلف را به مديران مي دهد.

اين فرايند با توجه به ماهيت ساده و در عين
حال جامعي كه دارد مورد استقبال مديران و كاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در
اين پايان نامه سعي شده است تا با نگرشي متفاوت در مقايسه ي دو به دوي معيار ها و
زير معيار ها در اين فرايند نتايج حاصل از اين روش به واقعيت موجود نزديك تر شود.
بر همين اساس با توجه به اينكه هر معيار يا زير معياري در اين فرايند در سطوح مختلف
داراي مطلوبيت متفاوتي مي باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبيت معيار ها در هر سطح
آنها را دو به دو با هم مقايسه كرد.

جهت آزمايش نتايج حاصل از اين كار پژوهشي
تكنيك حاصله به صورت حل يك مسئله پياده گرديده كه در اين پايان نامه موجود مي
باشد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول، كليات  

 موضوع
تحقيق

 بيان و
تعريف موضوع

 اهداف
تحقيق

 فرض تحقيق  

 قلمرو
علمي تحقيق  

 قلمرو
مكاني

 متدولوژي
تحقيق

 روش تحقيق:  

 روش گردآوري
اطلاعات 

 محدوديت
هاي تحقيق

فصل دوم، مروري بر ادبيات تحقيق  

پيشگفتار

 كليات

 اصول فرايند
تحليل سلسله مراتبي  

 مزاياي
فرايند تحليل سلسله مراتبي  

 گام هاي
فرايند تحليل سلسله مراتبي  

 ساختن
سلسله مراتبي  

  انواع
سلسله مراتبي ها  

 روش ساختن
يك سلسله مراتبي  

 محاسبه
وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي  

 روش هاي
محاسبه وزن نسبي  

 روش حداقل
مربعات  

 روش حداقل
مربعات لگاريتمي  

 روش بردار
ويژه  

 روش هاي
تقريبي  

 محاسبه
وزن نهايي

 محاسبه
نرخ ناسازگاري  

 ماتريس
سازگار  

 ماتريس
ناسازگار  

 الگوريتم
محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس  

الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی  

 سیستمهای
غیر خطی یا شبکه ها  

 تئوری
مطلوبیت  

 مفهوم
مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات  

 نظریه
کاردینالی مطلوبیت  

 نظریه
اردینالی مطلوبیت  

 مطلوبیت
کل و مطلوبیت نهایی  

 نرخ نهایی
جانشینی  

 رابطه
بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی  

 بررسی
سوابق گذشته  

فصل سوم، تجریه و تحلیل داده ها

تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي  

 تجزيه
و تحليل فرايند سلسله مراتبي  

فصل چهارم، نتیجه گیری و پیشنهادات

 نتيجه
گيري  

 پيشنهادات  

فهرست منابع

پیوست: تصميم‌گيري چيست  

 تصميم‌گيري
چيست  

 مقدمه
و كليات  

 تعریف
تصمیم گیری و مراحل آن  

 ویژگیهای
یک تصمیم خوب  

 انواع
تقسیمات در تصمیم گیری  

 تصمیم
های برنامه ریزی شده و نشده  

 تصمیمات
فردی و گروهی  

 تصمیمات
فردی  

 تصمیم
گیری گروهی  

 مدلهای
کلان تصمیم گیری  

 مدل راضی
کننده  

 مدل علاقه
ضمنی  

 مدل علاقه
ضمنی  

 مدل حداکثر
بهره گیری (بهینه سازی  

 محیطهای
کلان تصمیم گیری  

 قطعی و
معین  

 تحت ریسک  

 عدم قطعیت  

 تعریف
MCDM و مفاهیم اولیه آن  

 تعریف
تصمیم گیری چند معیاره  

 تعاریف
و مفاهیم اولیه  

 هدف بصورت
یک تابع (
Objective  

 راه حل
بهینه (
Optimal Solution  

 آلترناتیو  

 معیار  

 راه حل
برتر (
Preferred Solution  

 راه حل
رضایت بخش (
Satisfying Solution  

 راهحل
موثر (غیرمسلط  

 مراحل
آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری  

 تبدیل
معیارهای کیفی به کمی  

 خطکش مقیاس  

 منطق فازی
(
Fuzzy Logic  

 نرمالیزه
کردن  

 نرمالیزه
کردن برداری  

 نرمالیزه
کردن خطی  

 روش سوم
نرمالیزه کردن  

 وزندهی  

 روش آنتروپی  

 روش مقایسات
زوجی  

 انواع
تکنیکهای
MCDM  

 روش Dominance  

 روش Maximin  

 روش Maximax  

 روش Conjunctive  

 روش Disjunctive  

 روش Lexicography  

 روش حذفی  

 تکنیک
های تعاملی  

 روش مجموع
ساده وزین (
SAW  

 روش TOPSIS  

 روش ELECTRE  

 روش AHP  

 روش DEMATEL  

 روش NAIADE  

 تکنیکهای
پیشرفته تعاملی  

 روش EVAMIX  

 روش MAVT  

 روش UTA  

 روش MAUT  

 روش SMART  

 روش ORESTE  

 روش PROMETHEE  

 روش REGIME  

 روش PAMSSEM  

 مقایسه
تکنیکهای
MCDM   

دانلود فایل

پرسشنامه مدل بهبود عملكرد منابع انساني در شركت‌هاي تحقیق‌محور

پرسشنامه مدل بهبود عملكرد منابع انساني در شركت‌هاي تحقیق‌محور

پرسشنامه-مدل-بهبود-عملكرد-منابع-انساني-در-شركت‌هاي-تحقیق‌محور

توضیحات:

پرسشنامه مدل
بهبود عملكرد منابع انساني در شركت‌هاي پروژه‌محور، در قالب فایل
word
و
در حجم 4 صفحه و محتواي 16 پرسش، به همراه مدل مفهومی تحقیق.

دانلود فایل

پاورپوینت ارائه کلاسی ترجمه شده؛ مفاهیم یادگیری و مدیریت جریان دانش در محیط تحقیق محور

پاورپوینت ارائه کلاسی ترجمه شده؛ مفاهیم یادگیری و مدیریت جریان دانش در محیط تحقیق محور

پاورپوینت-ارائه-کلاسی-ترجمه-شده؛-مفاهیم-یادگیری-و-مدیریت-جریان-دانش-در-محیط-تحقیق-محور

توضیحات:

پاورپوینت ارائه
کلاسی مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی با عنوان مفاهیم یادگیری و مدیریت
جریان دانش در محیط پروژه محور
، به همراه مقاله زبان اصلی، در قالب فایل
پاورپوینت و در حجم 22 اسلاید.

این مقاله ترجمه ای است از مقاله ای که اصل آن
را می توانید به صورت رایگان از اینجا دریافت
کنید. فایل زبان انگلیسی 16صفحه و مربوط به سال 2008 می باشد.

 

منبع:

International Journal of Managing Projects in Business (2008)
Emerald Vol. 1 No. 1

 

چکيده:

هدف
هدف اين مقاله بررسي اين موضوع است که افراد چطور مي­ توانند يادگيري و فرايندهاي
مديريت دانش را در تيم­ هاي پروژه ­اي درک کنند و راهنمايي مفهومي را با موثرترين شيوه
در جهت نزديک شدن مديريتي به موضوعات پراهميت و اغلب ناديده انگاشته شده ­ي پروژه­ اي
را فراهم مي­ کند.

طراحي/متدولوژي/رويکرد
اين يک مقاله­ي مفهومي است که ادبيات گسترده و مرتبط با يادگيري و مديريت دانش را
استخراج و تشريح مي­ کند.

يافته­ ها
بر اساس تحليل انجام شده و با رويکرد بهبود يادگيري از پروژه­، نتايج پروژه و
مهارتهاي يادگيري مشارکتي، بجث اصلي مقاله اين است که شرکت­ کنندگان در تيم هاي
پروژه ­اي بايد مسيري اجتماعي مدارتر را در فعاليتهاي يادگيري و مديريت دانش خود
دنبال کنند. در نتيجه در اينجا، شرکت کنندگان، فعاليتهاي پروژه ­اي آنها و سازمان
داراي محيط پروژه­ اي نقاط اصلي توجه و تمرکز هستند.

محدوديتهاي تحقيق/دلالت ها
اين مقاله مبحثي با زمينه ­ي مفهومي را با تاکيد خاص بر روي سيستمهاي اجتماعي در
فرايندهاي يادگيري و مديريت دانش در پروژه­ ها به پيش مي­برد. فرصت تست کردن اين
مبحث در مطالعات تجربي پروژه ­اي بعدي وجود دارد.

دلالتهاي عملي– اين
مقاله بنيادي براي افراد درگير در پروژه ­ها جهت انعکاس نقادانه­ ي رويکردها و عمليات
يادگيري و مديريت دانش جاري آنها فراهم مي­ کند، در عين حال که توجه به مديريت سيستمهاي
اجتماعي پروژه را نيز تشويق مي­ کند.

ريشه­ و ارزش مقاله– اين
مقاله رو در روي رويکردهاي سنتي و محدود در رابطه با يادگيري و مديريت جريان دانش
در پروژه­ ها قرار مي­ گيرد و به شبيه­ سازي عکس ­العمل شرکت کننده و محقق در رابطه با
اين فعاليتهاي پروژه­ اي با رويکردهاي اجتماعي مدارتر مي­ پردازد.

کلمات کليدي: يادگيري،
مديريت دانش، سيستمهاي اجتماعي

نوع مقاله:
مقاله­ مفهومي


بخشی از مقدمه:

    
همچنانکه
سازمانها با رقابت جهاني، سازماندهي مجدد و تغيير لايه­ هاي ساختارهاي مديريتي،
تغيير ارزشهاي اقتصادي و اجتماعي در رابطه با دانش و سرمايه­ ي دانشي (
intellectual
capital
)، و
کامپيوتري شدن و ايجاد ساير زيرساختارهاي فن­آوري­هاي نوين روبرو مي­ شوند، لازم
است که به آن چالشها به شيوه­ اي انطباق ­پذير و منعطف پاسخ دهند که منجر به پر
اهميت شدن يادگيري جهت تسهيل بقاء و رشد شده است.

    
در
محيط پروژه محور، يادگيري در واقع يک متغير استراتژيک کليدي براي مديريت پروژه
محسوب مي­ شود. در توسعه­ي فعاليتهاي مديريت دانش، توجه به اين نوع توسعه و تشويق
يادگيري در سازمان به عنوان ابزاري جهت ايجاد ارزش سازماني و مزيت رقابتي مورد
تاکيد خاصي قرار گرفته است. در صورتي که هر يک از ابعاد نخست مديريت دانش مثل
ابعاد انساني و فني آن به وضوح درک نشوند و يا به صورت يکسان يا در جاي خود بدانها
پرداخته نشود، ايجاد مزيت رقابتي به خصوص در شرايط محيطي پويا ممکن است يک هدف
فرار سازماني باقي بماند.

 

دانلود فایل

ترجمه شده مفاهیم یادگیری و مدیریت جریان دانش در محیط تحقیق محور

ترجمه شده مفاهیم یادگیری و مدیریت جریان دانش در محیط تحقیق محور

ترجمه-شده-مفاهیم-یادگیری-و-مدیریت-جریان-دانش-در-محیط-تحقیق-محور

توضیحات:

مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی با عنوان مفاهیم یادگیری و مدیریت
جریان دانش در محیط پروژه محور
، به همراه مقاله زبان اصلی، در قالب فایل
word و در حجم 20 صفحه.

این مقاله ترجمه ای است از مقاله ای که اصل آن
را می توانید به صورت رایگان از اینجا دریافت
کنید. فایل زبان انگلیسی 16صفحه و مربوط به سال 2008 می باشد.

 

منبع مقاله:

International Journal of Managing Projects in Business (2008)
Emerald Vol. 1 No. 1

 

چکيده فارسی:

هدف
هدف اين مقاله بررسي اين موضوع است که افراد چطور مي­ توانند يادگيري و فرايندهاي
مديريت دانش را در تيم­ هاي پروژه ­اي درک کنند و راهنمايي مفهومي را با موثرترين شيوه
در جهت نزديک شدن مديريتي به موضوعات پراهميت و اغلب ناديده انگاشته شده ­ي پروژه­ اي
را فراهم مي­ کند.

طراحي/متدولوژي/رويکرد
اين يک مقاله­ي مفهومي است که ادبيات گسترده و مرتبط با يادگيري و مديريت دانش را
استخراج و تشريح مي­ کند.

يافته­ ها
بر اساس تحليل انجام شده و با رويکرد بهبود يادگيري از پروژه­، نتايج پروژه و
مهارتهاي يادگيري مشارکتي، بجث اصلي مقاله اين است که شرکت­ کنندگان در تيم هاي
پروژه ­اي بايد مسيري اجتماعي مدارتر را در فعاليتهاي يادگيري و مديريت دانش خود
دنبال کنند. در نتيجه در اينجا، شرکت کنندگان، فعاليتهاي پروژه ­اي آنها و سازمان
داراي محيط پروژه­ اي نقاط اصلي توجه و تمرکز هستند.

محدوديتهاي تحقيق/دلالت ها
اين مقاله مبحثي با زمينه ­ي مفهومي را با تاکيد خاص بر روي سيستمهاي اجتماعي در
فرايندهاي يادگيري و مديريت دانش در پروژه­ ها به پيش مي­برد. فرصت تست کردن اين
مبحث در مطالعات تجربي پروژه ­اي بعدي وجود دارد.

دلالتهاي عملي– اين
مقاله بنيادي براي افراد درگير در پروژه ­ها جهت انعکاس نقادانه­ ي رويکردها و عمليات
يادگيري و مديريت دانش جاري آنها فراهم مي­ کند، در عين حال که توجه به مديريت سيستمهاي
اجتماعي پروژه را نيز تشويق مي­ کند.

ريشه­ و ارزش مقاله– اين
مقاله رو در روي رويکردهاي سنتي و محدود در رابطه با يادگيري و مديريت جريان دانش
در پروژه­ ها قرار مي­ گيرد و به شبيه­ سازي عکس ­العمل شرکت کننده و محقق در رابطه با
اين فعاليتهاي پروژه­ اي با رويکردهاي اجتماعي مدارتر مي­ پردازد.

کلمات کليدي: يادگيري،
مديريت دانش، سيستمهاي اجتماعي

نوع مقاله:
مقاله­ مفهومي


بخشی از مقدمه:

همچنانکه سازمانها با رقابت جهاني، سازماندهي مجدد
و تغيير لايه هاي ساختارهاي مديريتي، تغيير ارزشهاي اقتصادي و اجتماعي در رابطه با
دانش و سرمايه ي دانشي ، و کامپيوتري شدن و ايجاد ساير زيرساختارهاي فن آوري هاي نوين
روبرو مي شوند، لازم است که به آن چالشها به شيوه اي انطباق پذير و منعطف پاسخ دهند
که منجر به پر اهميت شدن يادگيري جهت تسهيل بقاء و رشد شده است (هدبرگ، 1981؛ شين،
1993، لونارد بارتون، 1995،1992؛ ماينر و مزيئاس، 1996؛ سانگ،1997؛ چو،1998؛ دنتون،1998؛
استارکي،1998؛ کزبوم و ادوارد، 2001؛ اينگلگارد و سايرن،2002). توسعه و تکيه بر سرمايه
ي دانشي جهت درگير شدن موفقيت آميز در اين شرايط پوياي محيطي بدين معناست که مديران
در هر مضموني  لازم است که مفاهيم سازماني غني
يادگيري را توسعه دهند (بود و گاريک، 1999؛ واتکينز و کرورو، 2000؛ سينت اونجه و واليس،2002).
محکم کردن پايه هاي قابليت توسعه ي چنين شرايط غني يادگيري به معناي دستيابي به يک
درک گسترده ي توسعه دهنده از نياز به شناخت نحوه ي يادگيري افراد در يک متن خاص است
به طوري که بتوان امکان توسعه ي افراد را به همراه توسعه ي نتايج رضايت بخش سازماني
فراهم کرد (برسن و سايرين، 2003). به عنوان مثال در محيط پروژه محور، يادگيري در واقع
يک متغير استراتژيک کليدي براي مديريت پروژه محسوب مي شود (آياس،1996). در توسعه ي
فعاليتهاي مديريت دانش، توجه به اين نوع توسعه و تشويق يادگيري در سازمان به عنوان
ابزاري جهت ايجاد ارزش سازماني و مزيت رقابتي مورد تاکيد خاصي قرار گرفته است (ايسترباي-اسميت
و سايرين،2000). در صورتي که هر يک از ابعاد نخست مديريت دانش مثل ابعاد انساني و فني
آن به وضوح درک نشوند و يا به صورت يکسان يا در جاي خود بدانها پرداخته نشود، ايجاد
مزيت رقابتي به خصوص در شرايط محيطي پويا ممکن است يک هدف فرار سازماني باقي بماند
(سنسه،2007
a، b)…


دانلود فایل

مجموعه 27 فیلتر پرکاربرد دیده بان بازار سایت TSE(بورس تهران)

مجموعه 27 فیلتر پرکاربرد دیده بان بازار سایت TSE(بورس تهران)

مجموعه-27-فیلتر-پرکاربرد-دیده-بان-بازار-سایت-tse(بورس-تهران)

توضیحات:

مجموعه حاضر شامل 27 فیلتر پرکاربرد دیده بان بازار
سایت
TSE(بورس اوراق بهادار) می باشد. این مجموعه شما را قادر می سازد
تا لحظه به لحظه از تحولات بازار بورس مطلع باشید و در بهترین زمان بهترین تصمیم
را بگیرید. آموزش های لازم جهت استفاده از این فرمول ها در سایت
TSE و در قیمت امکانات جدید موجود می باشد.


راهنما:

ابتدا فایل RAR را باز نموده . این فایل شامل 27 فایل با
فرمت
txt
 می باشد که هریک دارای فرمول
هایی است. این فرمول ها باید در قسمت فیلتر در بخش امکانات سایت
 http://www.tsetmc.comقرار
گیرد تا شما را از تحولات بازار آگاه کند
.

سایر محصولات
مرتبط:

کد
فیلتر الگوی دوجی در سایت tsetmc(بورس تهران)

آموزش
اصطلاحات رایج در سایت tsetmc(بورس تهران)

فیلتر
نمایش اندیکاتور RSI، برای فعالان بازار بورس

 فیلتر نمایش ورود و خروج نقدینگی به سهام شرکت های بورسی

دانلود فایل

انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه انرژی

انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه انرژی

انگلیسی-ترجمه-شده-به-فارسی؛-حسابداری-مدیریتی-و-تصمیم-گیری-در-حوزه-انرژی

توضیحات:

مقاله
انگلیسی ترجمه شده
به فارسی با عنوان حسابداری مدیریتی و
تصمیم گیری در حوزه انرژی
، به همراه مقاله زبان اصلی، در قالب فایل
word و
در حجم 6 صفحه.

این
مقاله ترجمه ای است از مقاله ای که اصل آن را می توانید به صورت رایگان از اینجا دریافت کنید. فایل زبان انگلیسی 4 صفحه و
مربوط به سال 2014 می باشد.

نویسنده:
مادالینا میهایلا / مترجم: کامران بابادی

 منبع
مقاله:

Procedia – Social and Behavioral Sciences 109 ( 2014 ) 1199 – 1202

 بخشی
از چکيده:

حسابداری
مدیریتی شاخه ای از حسابداری است که مدیریت شرکت را در بزنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل
و تجزیه و تحلیل حمایت می کند.استفاده مؤثر از این ابزار به وسیله ی مدیریت اجرایی،
رشد قابلیت سودآوری و بهینه سازی مؤسسه را تضمین خواهد کرد . برای اجرای تصمیمات مؤسسه،
مالکان مؤسسه یا مدیران مستلزم تأمین مالی ، اطلاعات اقتصادی مرتبط و سازماندهی شده
ی حسابداری مورد نیازشان و تجزیه و تحلیل منابع اطلاعاتی و نتایج مؤسسه هستند  اما درک صورت های مالی فراهم شده از طریق حرفه های
حسابداری به عنوان مقادیر اقتصادی سخت بوده و برای درک منابع سود و زیان مؤسسه یا برای
شناسایی راه های ایجاد ثبات مالی و بهینه سازی موسسه ناکافی می باشند.

 

دانلود رایگان اصل مقاله به زبان انگلیسی

دانلود فایل

فیلتر نمایش اندیکاتور RSI، برای فعالان بازار بورس

فیلتر نمایش اندیکاتور RSI، برای فعالان بازار بورس

فیلتر-نمایش-اندیکاتور-rsi-برای-فعالان-بازار-بورس

توضیحات:

فیلتر
RSI از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار
بورس است که بسیاری از حرفه ای ها از آن در خرید و فروش سهام خود
استفاده می کنند. در این اندیکاتور هرگاه نمودار از عدد 30 به سمت بالا حرکت
کرد، سیگنال ورود صادر می شود و هرگاه از عدد 70 به سمت پایین حرکت کند سیگنال خروج
را صادر می کند. ضمنا به راحتی می توانید عدد 40 را به دلخواه تغییر دهید.

کافیست متن موجود در فایل را در بخش
امکانات سایت
  http://www.tsetmc.com
قرار
دهید.


به زودی
فیلترهای اندیکاتورهای دیگر نیز در همین سایت قرار خواهد گرفت.