نقش دولت در امنیت سرمایه‌ گذاری و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

نقش دولت در امنیت سرمایه‌ گذاری و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

نقش-دولت-در-امنیت-سرمایه‌-گذاری-و-تاثیر-آن-بر-سرمایه‌گذاری-بخش-خصوصی

فهرست عناوين
بخش اول: كليات تحقيق
فصل اول: كليات تحقيق:
1-1) بيان مسئله
1-2) ضرورت موضوع
1-3) مباني نظري
4-1) سوابق تحقيق
1-4-1) تحقيقات فارسی:
2-4-1)‌ تحقیقات خارجي:
5-1) اهداف تحقيق
1-6-1) فرضيه‌هاي تحقيق
2-6-1) سئوالات تحقيق
7-1) روش‌شناسي تحقيق
الف- نوع روش شناسي
ب- روش گرد‌آوري اطلاعات و داده‌ها:
ج-جامعه آماری، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه:
د- روش‌شناسي تحقيق
7-1) تعريف مفاهيم:
بخش دوم: ادبيات و مباني نظري
فصل دوم: ادبيات تحقيق
1-2) مقدمه:
2-2) توسعه، سرمايه‌گذاري و فضاي سرمايه‌گذاري
1-2-2) توسعه (اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي):
2-2-2) تأثير سرمايه‌گذاري بر توسعه اقتصادي:
3-2-2) فضاي لازم براي سرمايه‌گذاري
4-2-2) نقش دولت در فضاي سرمايه‌گذاري
2-3-2) از امنيت تا امنيت سرمايه‌گذاري :
4-3-2) نقش دولت در امنيت سرمايه‌گذاري:
5-3-2) جمع‌بندي و نتیجه‌گیری:
فصل سوم: مباني نظري مرتبط با سرمايه‌گذاري و نااطميناني
1-3) مقدمه:
2-3) سرمايه‌گذاري در شرايط توأم با اطمينان:
1-2-3) ملاك ارزش فعلي براي سرمايه‌گذاري:
2-2-3) ملاك كارايي نهايي سرمايه‌گذاري
4-2-3) تئوري q توبين:
3-3) سرمايه‌گذاري در شرايط نااطمينان:
1-3-3) تأثير نااطميناني بر سرمايه‌گذاري در صورت بازگشت‌ناپذيري سرمايه‌گذاري
2-3-3) تأثير نااطميناني بر زمان سرمايه‌گذاري:
3-3) جمع­بندی و نتيجه‌گيري:
بخش سوم: اجزا و شاخص‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري
فصل چهارم: طبقه‌بندي متغيرهاي مؤثر بر امنيت سرمايه‌گذاري
1-4) مقدمه:
2-4) اجزاي امنيت سرمايه‌گذاري:
1-2-4)‌ نااطميناني و ريسك سياسي- اجتماعي
1-1-2-4) ثبات دولت:
2-1-2-4) شرايط اقتصادي-اجتماعي:
3-1-2-4) خصوصیات فضای سرمايه‌گذاري:
4-1-2-4) درگیریهای داخلی:
5-1-2-4) درگيري‌هاي خارجي:
6-1-2-4) فساد
7-1-2-4) تسلط نظامي در سياست
8-1-2-4) تنش‌هاي مذهبي
9-1-2-4) قانون و نظم
10-1-2-4) كشمكش‌هاي نژادي
11-1-2-4) پاسخگويي عمومي‌ (مبتني بر دموكراسي)
12-1-2-4) كيفيت بروكراسي:
3-4)ريسك اقتصادي و مالي:
4-4) جمع­بندی و نتیجه‌گیری:
فصل پنجم: شاخص‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري
1-5) مقدمه:
2-5) داده­های ريسك سياسي- اجتماعي:
3-5) شاخص امنيت سرمايه‌گذاري:
1-3-5) شاخص کیفیت سیاسی- اجتماعی:
3-3-5) شاخص نااطميناني اقتصادي:
4-5) روش تجمیع و محاسبه شاخص­ها:
1-4-5) آناليز اجزاي اساسي (PCA):
2-4-5) مدل GARCH:
5-5) محاسبه و تجزیه تحلیل شاخص­های امنیت سرمايه‌گذاري:
1-5-5) شاخصهای سياسي-اجتماعی مرتبط با امنیت سرمايه‌گذاري در كشورهاي MENA:
3-1-5-5) شاخص كيفيت اداري كشورهاي MENA:
2-5-5) شاخص‌های ثبات سياسي-اجتماعی در كشورهاي در آسیای جنوب شرقی:
6-5) مقایسه شاخص‌های امنیت سرمايه‌گذاري ( از بعد سیاسی- اجتماعی) در بین مناطق:
7-5) محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادي:
بخش چهارم: مطالعه تجربی تحقیق
فصل ششم: ارائه و تجزیه تحلیل مدل
1-6: مقدمه
2-6) داده‌هاي مورد استفاده:
3-6) روش گردآوري داده‌ها:
4-6) روش تخمين ضرايب: تخمين تابلويي (Panel data)
5-6) تخمین مدل: بررسی ارتباط امنیت سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصی
1-5-6) بررسی مدل در میان کشورهای در حال توسعه:
1-1-5-6) تأثير شاخص كلي كيفيت سياسي-اجتماعي دولت بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي:
2-1-5-6) تأثير ثبات دولت بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي:
3-1-5-6) تأثير كيفيت اداري بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي:
5-1-5-6) نتيجه‌گيري مدل در مورد كشورهاي در حال توسعه:
2-5-6) بررسی تأثیر امنیت سرمايه‌گذاري بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصی در ایران:
1-2-5-6) معرفي و آزمون ريشه واحد متغيرها در ايران:
2-2-5-6) معرفي مدل ARDL:
3-2-5-6) تخمين مدل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران:
4-2-5-6) بررسي رابطه كيفيت سياسي-اجتماعي دولت و نااطميناني‌هاي اقتصادي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
5-2-5-6) اثر نااطميناني اقتصادي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي:
6-2-5-6) تأثير كيفيت اداري بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي:
7-2-5-6) تأثير ثبات سياسي (PS) بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي:
3-5-6) اثر شاخص‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري بر سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات
1-3-5-6) اثر كيفيت سياسي-اجتماعي دولت بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش ماشين‌آلات:
2-3-5-6) اثر نااطميناني اقتصادي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش ماشين‌آلات:
3-3-5-6) اثر ثبات سياسي (PS) بر سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات:
4-5-6) تفسير مدل تحقيق در مورد ايران:
6-6) جمع­بندی و نتیجه­گیری:
فصل هفتم: جمع­بندی و نتیجه­گیری:
1-7) مرور يافته‌هاي تحقيق:
2-7) بررسی سوالات و فرضیه­های تحقیق:
3-7) پیشنهادات تحقیق:
دانلود فایل

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان