تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مرجع دانلود کتاب الکترونیک 20 درصد از مبلغ خرید شما صرف کمک به زلزله زدگان میشود...


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 489
  • بازدید دیروز : 297
  • بازدید کل : 375149

موفقیت نا محدود در 20 روز


موفقیت نا محدود در 20 روز

نام آنتوني رابینز براي بسیاري از ایرانیان آشناست، این شخص در ایالات متحده، كانادا و بسیاري از كشورھاي اروپایي داراي شهرت فراوان است. وي که تا چند سال پیش در گمنامي و فقر ميزیست، توانست در مدت كوتاھي خود را به ثروت موفقیت، و شهرت كم نظیري برساند و منشاء خدمات فرھنگي، آموزشي و درماني ارزنده اي گردد. آنتوني رابینز در سال ١٩۶١ در خانواده اي فقیر به دنیا آمد.

به اطﺮاﻓﺘﺎن ﺧﻮب ﺗﻮجه ﻛﻨﯿﺪ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم که از ﻛﺎرھﺎی روزانه ﻓﺎرغ ﻣﻲﺷﻮﯾﻢ از آنچه که اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮدﯾﻢ؟! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ راﺣﺘﻲ و ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﻲﮔﺬارﯾﻢ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ روزی را ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ؟ و ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاب ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺮ ﺣﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﻲﺧﯿﺰﯾﻢ؟! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻼقه و ﺷﻮق به ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻲروﯾﻢ؟ و ﻛﺎری را که به ﻋﮭﺪه ﺪارد ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد به ﻧﻔﺲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲدھﺪ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن به ﺧﺎنه، اﻧﺮژی، ﺷﻮق و ﻧﺸﺎط را به ﺧﺎﻧﻮاده ھﺪیه ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ از درآﻣﺪ ﻣﺎھﯿﺎنه ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮده و آن را ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲداﻧﺪ؟ « همه ی ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج یک اﻧﻘﻼب دروﻧﻲ ھﺴﺘﯿﻢ » همه در آرزوی روزھﺎی ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺑﻮدن، ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن، اﻋﺘﻤﺎد به ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن … ھﺴﺘﯿﻢ. اﻣﺎ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮداشته اﯾﻢ!؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ از آنچه ﻣﻲﺑﯿﻨﯿﻢ، ﻣﻲﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﻲآﻣﻮزﯾﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﻲﮔﯿﺮﯾﻢ؟! ﻣﺎ همه در روزﻣﺮهﮔﻲ ھﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﮔﻢ ﺷﺪه اﯾﻢ؟ ﭼﺮا؟!

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻛﮫ راه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

این مقاله و ١٩ روز آﯾﻨﺪه (ان ﺷﺎء ﷲ) ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ که ﻣﺪﺗﮭﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آنید. ﺷﻤﺎ در طﻲ ادامه آن در ٢٠ روز ﺑﺮﻧﺎمه ﺑﺎ کمک آﻣﻮزﺷﮭﺎی آﻧﺘﻮﻧﻲ راﺑﯿﻨﺰ پیله زﻧﺪﮔﻲﺗﺎن را ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﻜﺎﻓﺖ و ھﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ دﮔﺮﮔﻮن، ﻣﻮﻓﻖ، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از درون آن به ﻓﻀﺎی آراﻣﺶ ﭘﺮواز ﺧﻮاھﯿﺪ ﻛﺮد اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاھﯿﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﯿﺪ به ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ که: «در ﻣﻌﺎدله ی زﻧﺪﮔﻲ، آﯾﻨﺪه هیچ وﻗﺖ ﺑﺎ گذشته ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ».


مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 722

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • عامه پسند
  • جنایت و مکافات
  • خاطرات پس از مرگ
  • جوانی بر باد رفته
  • روانکاو

در نظر داشته باشید که بانک ملی ایران پرداخت های زیر 5000 تومان را انجام نمیدهد و باید برای مبالغ کمتر از این مقدار از سایر بانک ها استفاده کنید...